มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู
News Date22 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู รุ่นที่ 14 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 56 คนเข้าร่วมการฝึกอบรม จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งเข้าใจถึงวิธีการสอน องค์ประกอบของการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ได้แก่ รศ.ดร พิสิฐ เมธาภัทร อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ผศ.สมชาย สระบัว (เกษียณอายุราชการ) ผศ.อำนาจ ทองผาสุข  (เกษียณอายุราชการ) โดยมีพิธีปิดการอบรมและการมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

บุกเบิก ข่าว
สมเกษ ถ่ายถาพ