ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

5 มีนาคม 2558

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 ชุด

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1114

รายละเอียดตามไฟล์แนบ.

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 ชุด

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก