ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2559

คณะวิศวฯ มจพ. จัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อฯ (รุ่นที่ 2)

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30  กรกฎาคม 2559  ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 30 ท่าน  ซึ่งภายหลังจากความสำเร็จในการดำเนินการจัดโครงการฯ ที่ผ่านมาในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559 ภาควิชาฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวฯ ต่อเนื่อง  ในรุ่นที่ 2   เพื่อเป็นกระบวนการในพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทางด้านกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับครูผู้สอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีประสบการณ์ในการสอน ให้เกิดประสิทธิผล โดยการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ได้แก่  ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM  ซึ่งต้องอาศัยสื่อกลางและเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวมาเป็นตัวเชื่อมโยง

ทั้งนี้การดำเนินงาน มีเนื้อหาในการฝึกอบรมฯ ได้แก่ แนะนำการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัด รวมถึงจะสอดแทรกเนื้อหาด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์จำพวกหุ่นยนต์  การสร้างอุปกรณ์ต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อให้ครูผู้เข้าอบรม ได้เห็นภาพรวมในการ    นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ

1.  กลุ่มสาระวิชาด้านวิทยาศาสตร์มีกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการวัดและสังเกตการณ์ของอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลกายภาพต่างๆ  

2.  กลุ่มสาระวิชาด้านเทคโนโลยีมีการนำเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวมาประยุกต์โดยใช้โปรแกรมเพื่อประมวลผล บันทึกและจัดการกับข้อมูลที่วัดได้

3.  กลุ่มสาระวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับกระบวนการลำดับความคิดในการออกแบบที่เป็นระบบโดยพิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุหรือความเป็นไปได้ของระบบที่ได้ออกแบบไว้

4.  กลุ่มสาระวิชาด้านคณิตศาสตร์จะเป็นกระบวนการที่ใช้พิสูจน์ยืนยันข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับทฤษฎีว่ามีผลสอดคล้องกันหรือไม่และเพราะเหตุใด  

จากขั้นตอนและเนื้อหาของการอบรมต่างๆ คณะทำงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชื่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เป็นผู้ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม  รวมถึงทีมงานนักศึกษาของภาควิชาฯ   ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในระหว่างช่วงการฝึกอบรม  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาและบูรณาการด้านการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้รู้จักการถ่ายทอดความรู้  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความตระหนักถึงเรื่องการบริการวิชาการและ      จิตอาสาต่อไป

สราวุฒิ  สืบแย้ม

 

ภาพ / ข่าว

คณะวิศวฯ มจพ. จัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อฯ (รุ่นที่ 2)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก