ประกาศมหาวิทยาลัย

3 มีนาคม 2560

อธิการบดี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามกรอบคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส มีนโยบายการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. ด้านความรับผิดชอบ มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการทำงาน มีนโยบายบริหารงานตามนโยบายของรัฐ โดยมุ่งนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีนโยบายการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีนโยบายการบริหารงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีนโยบายถ่ายทอดคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ การประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย ด้วยการสื่อสารสองทางในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีช่องทางที่หลากหลาย และนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ

อธิการบดี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก