ข่าวสมัครงาน

6 มิถุนายน 2560

มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1330

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1330 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.4 มีผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

 

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อาคารบริหาร ชั้น 2 กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7334, 0-3721-7300 ต่อ 6603, 6607 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1330

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก