ข่าวสมัครงาน

6 มิถุนายน 2560

มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1850, 1851 จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1850, 1851 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1850

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง

- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์/กรรมวิธีการผลิต/ระบบอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2 ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1851

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง

- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์/การยศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7339, 0-3721-7300-4 ต่อ 7010  หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1850, 1851 จำนวน 2 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก