ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. H.E. Dr. h. c. Peter Prügel ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

2. Univ. Prof. Dr. –Ing. Habil. Lothar Kroll ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

3. Dr. h. c. Chen Bin ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม.

          ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานเลี้ยงและแสดงความยินดีร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

พัทธนันท์/ข่าว

ศศิกัญญา,ประจักษ์เวช,ชัยอนันต์,สมเกษ,ประสิทธิชัย/ภาพ

บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก