ข่าวสมัครงาน

21 กันยายน 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน 
ตำแหน่งช่างเทคนิค 
จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้


  1. นายสฤษดิ์ ศรีบางไทร

  2. นายอัครเดช ใจเงิน (สำรอง)


สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน

ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ข่าว - สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก