ข่าวสมัครงาน

24 พฤศจิกายน 2560

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ พษ 613, พษ 614

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          2.1 ตำแหน่งอาจารย์ รหัส พษ 613

                   -  ปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหรือเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                   - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเพื่อออกแบบและผลิตภัณฑ์

          2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 614

                   -  ปริญญาตรีทุกสาขา

                   -  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

          3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 6806 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ พษ 613, พษ 614

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก