ข่าวสมัครงาน

24 พฤศจิกายน 2560

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1872 และเลขที่ 1931 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านการท่องเที่ยว บริหารการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีผลงานทางวิจัยในสาขาวิชาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว ระดับชาติ หรือนานาชาติ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสายวิชาการอย่างเหมาะสม

- มีผลงานทางวิจัยในสาขาวิชาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

4. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อาคารบริหาร ชั้น 2 กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7300 ต่อ 6603, 6607 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก