ข่าวสมัครงาน

24 พฤศจิกายน 2560

มจพ.วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 175, 124, 166, 170, 176 และ177 จำนวน 6 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    พระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

2.    คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    2.1 ตำแหน่งเลขที่ 175

           - คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.2 ตำแหน่งเลขที่ 124 และ 166

           - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.3 ตำแหน่งเลขที่ 170, 176 และ 177

           - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

           

           สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. และอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่บรรจุและต้องสอบผ่านหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์แล้ว ในกรณีที่มีคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก. และยังไม่ได้ศึกษาปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมและระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 และจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์การทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

           ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

   

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ห้อง 410 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 หรือ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  โทร 0-2555-2000 ต่อ 3236, 5507 หรือโทร 080-594-5073 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


มจพ.วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก