ข่าวสมัครงาน

24 พฤศจิกายน 2560

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ พษ 463

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล    เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ รหัส พษ 463 สังกัดกองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

2.1 คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป (เพศชาย)

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

  

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการกองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองเลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร 08-4541-1300 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ พษ 463

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก