ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ TSB 2017

 

         ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง  รองอธิการฝ่ายวิชาการ มจพ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29 th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)) หัวข้อ “Frontiers in Applied Biotechnology” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการฉลองในโอกาสครบรอบ 30  ปี ของคณะ และยังป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทีมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศดังนี้

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บรรยายโดย Professor Dr. Takeharu Nagai (Osaka University,Japan ) ในหัวข้อ Various applications of super-duper bioluminescent proteins From bioimaging to glowing plants และศาสตราจารย์ ดร.อัฐชลี ทัศนาขจร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในหัวข้อ From Immunity to Disease Resistance :Bringing Basic Research to Shrimp Farming (Le Concorde Ballroom)  

       วันที่24 พฤศจิกายน 2560 การเสวนา เรื่อง Next Gen Biotech Business ผู้ร่วมเสวนา คือ President Ching-Kuan Lin (Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan, Taiwan), Mr.Nobuo Yagi (Ph.D) และ Mr. Hiroshi Nakahashi (Picaso Naturals Labaratory Co.,Ltd.Japan) และรองศาสตราจารย์

ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (Specialty Innovation, Ltd.) ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (Food InnopolIs Thailand)

 

บุกเบิก ข่าว วิลัยพร ภาพ


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ TSB 2017

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก