ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ธันวาคม 2560

กองกลาง สนอ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์

กองกลาง สนอ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์ ซึ่งจัดอบรมให้กับบุคลากรในส่วนงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานด้านสารบรรณของทุกส่วนงานได้นำไปปฎิบัติในการออกเลขที่หนังสือราชการ จัดเก็บ รวบรวม และสืบค้นหนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน สามารถใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และ Smart phone การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

พัทธนันท์/ข่าว

อัมพร/ภาพ

กองกลาง สนอ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก