ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2560

พิธีส่งมอบ รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย แก่กองทัพบก

พิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” แก่ กองทัพบก 

          ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูณลานนท์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ“รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย”แก่ กองทัพบก โดยมี พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับและกล่าวถึงโครงการนี้ว่าริเริ่มโดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบและนักวิจัย มจพ. ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ วิจัยและสนับสนุนในการจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ได้นำองค์ความรู้จากนักวิจัยทางด้านวิชาการมาพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ในการบำบัดน้ำเสียให้เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่ารถบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้จริง และสามารถนำน้ำที่ได้บำบัดแล้วมาใช้อุปโภคบริโภคได้  รถบำบัดน้ำเสียคันนี้สามารถเคลื่อนที่ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียจากแหล่งชุมชน น้ำทิ้งจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมขยายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับประชาชน ในทุกภาคส่วนของประเทศได้อย่างแท้จริง  

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดที่จะลดมลพิษทางน้ำ และฟื้นฟูธรรมชาติคืนน้ำดีให้กับแหล่งน้ำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิรัฐบุรุษฯ  ให้เป็นกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ได้จัดทำโครงการนี้ ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย โดยความร่วมมือจาก มจพ. และสมาคมศิษย์เก่าฯ อีกทั้งยังมีความร่วมมือภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการบริจาคตัวรถเคลื่อนที่ จากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด โดยทุกๆภาคส่วนต่างมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาแหล่งน้ำจากธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีที่มาจากพลังงานธรรมชาติ

พิธีส่งมอบรถบำบัดฯ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มจพ. ผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก และยังมีพิธีมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เมื่อกองทัพบก รับมอบรถบำบัดน้ำเสียฯ เรียบร้อยแล้ว ได้นำรถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆ ในทันที ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่           8 สิงหาคม 2560

พัทธนันท์/ข่าว 

สมเกษ ประจักษ์เวช ชัยอนันต์ ศศิกัญญา/ภาพ 

 

พิธีส่งมอบ รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย แก่กองทัพบก

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก