ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2560

มจพ. วิทยาเขต ระยอง ได้รับรางวัลดับดีมาก 2 รางวัล ประเภทอาคารสถานศึกษา

 

 

            ผศ.ดร. กฤษชัย  ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และรับมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

รางวัลฉลากระดับดีมาก   ประเภทอาคาร : ชุมชน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้แก่ 1. รางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับ "ฉลากดีมาก" ประเภทอาคาร : สถานศึกษา จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง   (2) อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (3) อาคารศูนย์สัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มจพ. กรุงเทพฯ  2. รางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับ "ฉลากดี" ประเภทอาคาร : สถานศึกษา จำนวน 1 อาคาร ได้แก่  (1)  อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สืบเนื่องจากกิจกรรมมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2560 เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC  โดยอาคารสถานศึกษาจาก มจพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดี  กล่าวคือ การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกระทรวง ฯ ปี 2552 ระบบกรอบอาคารถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV)  ถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPO)  ร้อยละการใช้พลังงานโดยรวมลดลง  ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง วิธีการออกแบบอาคารให้ได้ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ


มจพ. วิทยาเขต ระยอง ได้รับรางวัลดับดีมาก 2 รางวัล ประเภทอาคารสถานศึกษา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก