ข่าวสมัครงาน

9 กุมภาพันธ์ 2561

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต. อาจารย์ เลขที่ 489

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1.    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

2.    คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1  คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์การ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2  ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกจะต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 อาคาร 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 3524 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต. อาจารย์ เลขที่ 489

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก