ข่าวประชาสัมพันธ์

6 กุมภาพันธ์ 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตระยอง

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตระยอง

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขต ระยอง ตามโครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองภายใต้การนำของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น นโยบายในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ อาทิ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และชมผลงานนวัตกรรมงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งนี้มีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดระยอง เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ณ ตึกคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

พัทธนันท์/ข่าว

สมเกษ, จิระพงษ์/ภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตระยอง

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก