ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มจพ.

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายชนะ  ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และคณะผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เพื่อเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และร่วมประชุมหารือทางวิชาการ โดยสืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ระหว่างทั้งสององค์กร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการฝึกอบรมการปฎิบัติงานของนักศึกษาในลักษณะสหกิจศึกษา (Cooperative Education) การฝึกงานอุตสาหกรรม ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ อาทิ ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (DOI-DEM) ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส (TFII) ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน จากนั้นร่วมประชุมหารือทางวิชาการเพื่อดำเนินการงานวิจัยที่จะต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

ถนอม,สมเกษ/ภาพ 

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มจพ.

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก