ข่าวสมัครงาน

9 กุมภาพันธ์ 2561

บัณฑิตวิทยาลัยฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ พษ 138 ต.นักวิชาการการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รหัส พษ 138 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติไทย – เยอรมัน (TGGS) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี และการเงินการธนาคาร

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

4. การคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน (TGGS) ชั้น 3

  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน (TGGS) ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 2902 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

บัณฑิตวิทยาลัยฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ พษ 138 ต.นักวิชาการการเงินและบัญชี

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก