ข่าวสมัครงาน

9 กุมภาพันธ์ 2561

บัณฑิตวิทยาลัยฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 108

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล    เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 108 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติไทย – เยอรมัน (TGGS) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559 

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ คณิตศาสตร์ พาณิชยศาสตร์

2.2 เพศหญิง

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

4. การคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน (TGGS) ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 2902 ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

บัณฑิตวิทยาลัยฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 108

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก