ข่าวสมัครงาน

9 กุมภาพันธ์ 2561

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 352

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 352 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

          2.2 เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้น

         

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ใบประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

          3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 6806 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 352

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก