ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษา คณะวิทย์ มจพ. นำเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสมุนไพรอยู่ไฟให้คุณแม่หลังคลอด

นักศึกษา คณะวิทย์ มจพ. นำเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสมุนไพรอยู่ไฟให้คุณแม่หลังคลอด

ผลงานวิจัย  MOMMY ON FIRE บริการอยู่ไฟหลังคลอดยุคใหม่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นงานวิจัยที่กวาดรางวัลมาหลายเวที  ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “How to get research to market” ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Start up ระดับมหาวิทยาลัยกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  และผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างต้นแบบของธุรกิจจำนวน 150,000 บาท  เป็นผลงานนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายปัทวัฒน์ ไชยาโส (หัวหน้าโครงการ )  นายตะวัน มะราม นางสาว ณัฐริกา บุตรธิเดช และนางสาว รัตยา สติมั่น อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ศศิธร คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   MOMMY ON FIRE  คือบริการ อยู่ไฟให้กับคุณแม่หลังคลอดแบบ Home service โดยเน้นสูตรสมุนไพรที่ได้พัฒนาอยู่ 3 course เพื่อการอยู่ไฟ ได้แก่สมุนไพรใน course กระชับช่องคลอด   สมุนไพรใน course ลดน้ำหนัก และสมุนไพร course ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ    วัตถุดิบเป็นสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามท้องตลาด เช่น ไพลขมิ้น,มะกรูด และตะไคร้  จะถูกนำมาอบแห้งและทำให้เป็นผงโดยผ่านกระบวนการการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration) การทำแห้ง ด้วยการแช่เยือกแข็ง  เป็นกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอด สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่เร่งรีบได้อย่างลงตัวและช่วยประหยัดเวลา ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่ให้ดีขึ้น และส่งผลดีในเรื่องของสุขภาพ

นายปัทวัฒน์  เล่าให้ฟังถึงแนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยนี้ว่า คุณแม่หลังคลอดที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลูกค้ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเองหลังจากการคลอดบุตร เนื่องจากต้องทำงาน เสียเวลาจากรถติด กอปรกับไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการอยู่ไฟ ไม่สามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำการอยู่ไฟได้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้จากการเรียนในภาควิชามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้ในการอยู่ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อการประยุกต์และพัฒนาโดยอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้

การอยู่ไฟหลังคลอดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถสร้างรายได้จากการทำธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  เนื่องจากประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรมากมายหลายชนิด รวมไปถึงยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวคือ การอยู่ไฟหลังคลอด ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังไม่สามารถทำให้วิธีในการดูแลตัวเองหลังคลอดเหล่านี้เลือนหายไป

ลักษณะเด่นของงาน  MOMMY ON FIRE คือบริการ อยู่ไฟให้กับคุณแม่หลังคลอดแบบ Home

service โดยอาศัยหลักการให้ความร้อนแก่ร่างกาย การอยู่ไฟเป็นกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอดที่คนสมัยโบราณเชื่อว่าจะช่วยทำให้ร่างกายฟื้นจากความเหนื่อยล้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว และสมุนไพรกับความร้อนยังทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น รวมถึงช่วยระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้ช่วยลดน้ำหนักของคุณแม่หลังคลอดอีกด้วย แต่ในปัจจุบันการใช้ชีวิตในเมืองหลวง และความวุ่นวายจากการทำงาน ทำให้คุณแม่หลังคลอดในเมืองไม่สามารถจะทำการอยู่ไฟได้ จึงทำให้เกิดภาวะการฟื้นตัวช้าหลังคลอด รวมไปถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่ในเมืองหลวงดีขึ้น และส่งผลในระยะยาวในเรื่องของสุขภาพ การบริการในการอยู่ไฟ ประกอบด้วย (1) การอบตัวในตู้อบด้วยสมุนไพร (2) การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  (3) การขัดตัวด้วยสมุนไพร และ (4)  สูตรสมุนไพรที่พัฒนาให้ตอบสนองปัญหาเฉพาะด้านของคุณแม่หลังคลอด

วิธีการดำเนินการ พัฒนาสมุนไพรอยู่ไฟให้คุณแม่หลังคลอด ใช้วัตถุดิบสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามท้องตลาดที่นำมาใช้ในการอยู่ไฟ เช่น ไพล,ขมิ้น,มะกรูด และตะไคร้ จะถูกนำมาอบแห้งและทำให้เป็นผงโดยผ่านกระบวนการการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration) การทำแห้ง ด้วยการแช่เยือกแข็ง  ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็งระเหิดเป็นไอ ด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ ขณะควบคุมให้อุณหภูมิต่ำ ด้วยกระบวนการเหล่านี้สามารถทำให้สมุนไพรมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และยังสะดวกต่อการนำมาใช้งาน รวมไปถึงสามารถนำมาผสมเพื่อเลือกสูตรสมุนไพรที่เหมาะสมแก่บุคคลได้ ทำให้ในแง่ของการทำธุรกิจนั้นทำให้เราพัฒนาได้มากกว่าโดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมุนไพรในการทำการอยู่ไฟ  ประกอบด้วย สมุนไพรใน course กระชับช่องคลอด  สมุนไพรใน course

ลดน้ำหนัก และสมุนไพร course ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยลูกค้าสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกในการรับบริการ และเลือกสมุนไพรได้ตามต้องการอีกด้วยและผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำแนะนำธุรกิจการอยู่ไฟแบบ Home service นี้จะสามารถทำรายได้สูงมากในเมืองหลวง เช่นกรุงเทพมหานคร และคาดว่าจะขยายธุรกิจและเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 60% ของยอดขายในปีแรก โดยในปีที่ 2 จะมีแผนการวางเฟรนไชน์ไว้ตามจังหวัดต่าง ๆ  ในเขตปริมลฑลเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

นอกจากนั้นเรายังพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการเข้าถึงบริการการอยู่ไฟโดยจอง course การอยู่ไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยจองผ่านทางเว็บไซต์ www.mommyonfire.cf ซึ่งเลือกได้ตามความต้องการของคุณแม่ และยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอาศัยข้อมูลของคุณแม่เพื่อให้เหมาะสมกับ course ที่เลือก และจะมีการผสมสมุนไพรขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณแม่มากที่สุด โดยทำการตรวจวิเคราะห์โดยแพทย์แผนไทย

ประโยชน์ใน MOMMY ON FIRE บริการอยู่ไฟหลังคลอด สามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำเป็นธุรกิจจริง

ทั้งนี้ผู้วิจัยกำลังอยู่ในขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปในทางธุรกิจส่วนของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในอนาคตคาดว่าจะเข้าร่วมธุรกิจกับทางโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณคุณแม่หลังคลอดที่จะต้องทำการอยู่ไฟในโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายปัทวัฒน์ ไชยาโส  โทรศัพท์ 098-807-1869 และ ผศ.ดร.ศศิธร

คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  โทรศัพท์ 081-859-1863

 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

นักศึกษา คณะวิทย์ มจพ. นำเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาสมุนไพรอยู่ไฟให้คุณแม่หลังคลอด

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก