ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2561

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. คว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. คว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ผะอบ พวงน้อย นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง และนายสมชาติ เลิกบางพลัด สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. นางปิยธิดา คนเก่ง รร.วังเหนือวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา จากผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง"การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ" ทั้งนี้ ดร.ผะอบ พวงน้อย ในฐานะหัวหน้าโครงการเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน“วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เกิดมูลค่ำเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และสังคม เพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นให้มีประสิทธิภาพสูงและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นต่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรทุกๆท่าน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ มจพ. ในครั้งนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

ชัยอนันต์/ภาพ

 

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. คว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก