ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2561

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อยอดวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน 

พณฯ ท่าน เพเทอร์ พรือเกล (H.E. Mr. Peter Prügel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมผนึกกำลัง เปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สถาบัน (joint degree) สาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน (Railway Vehicles and Infrastructure Engineering) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรนี้จะเป็นการรองรับการเป็นหลักสูตรปริญญาโทร่วม 3 สถาบัน กับมหาวิทยาลัยอาเค่นในอนาคต พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รางสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Prof. Dr. rer. Nat. Rudolf Mathar รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเค่น ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณพิไลย นรสิงห์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เป็นผู้ลงนามกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวทางและกิจกรรมความร่วมมือทางด้านระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยได้แบ่งความร่วมมือออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่

1.ความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนาระบบราง (Research and Development on Railway)

2.ความร่วมมือด้านการปฎิบัติการระบบราง (Railway Operation)

3.ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระบบราง (Railway Industry)

โครงการความร่วมมือระบบราง ไทย-เยอรมัน มีคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล ผู้ให้บริการระบบราง เอกชนผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจระบบราง รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ซึ่งมีผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ.ร่วมอยู่ในคณะทำงานดังกล่าวด้วย โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนาระบบรางร่วมกับผู้อำนวยการของ German Academic Exchange Service หรือ DAAD Bangkok ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายของโครงการความร่วมมือระบบราง ไทย-เยอรมัน คือการมีอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาต่อไปด้วยการวิจัยและพัฒนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมโลกทางด้านระบบรางในอนาคต โดยมีภาคการศึกษาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแกนหลักเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดำเนินไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติที่สุด ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว

จิรวัฒน์,สมเกษ/ภาพ

 

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อยอดวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก