ข่าวประชาสัมพันธ์

8 มีนาคม 2561

นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

          นางสาว สุขหรรษา อยู่ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ หลักสูตรนานชาติ (B.B.A. International Trade and Business Logistics: International Program) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) และเป็นนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่2”(The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018: BRICC Festival 2018) โดยการแข่งขันแบ่งป็น 2 รอบ รอบแรกเป็น Prepared Speech จากนั้นจะคัดเลือผู้เข้ารอบจำนวน 5 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ Impromptu Speech โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 16 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 27 คน และในที่สุด นางสาว สุขหรรษา อยู่ดี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มาครอบครองได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท ซึ่งการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาในการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการชั้นนำ การเข้าร่วมการอบรมสัมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การให้ทุนในการเข้าร่วมโครงการ Summer School/Camp ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์อันดีที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

พัทธนันท์/ข่าว 

 

 

นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก