ข่าวสมัครงาน

9 มีนาคม 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 082 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

       2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

       3.1 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

       3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

       3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 2205 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก