ข่าวสมัครงาน

29 มีนาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 120 จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 120 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา

2.      คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุมดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.      คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กรณีที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือมีผลงานวิจัยงานสอน งานบริการวิชาการ หรือประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Logistic หรือ Supply Chain จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

4.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

 

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.hrd.kmutnb.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 120 จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก