ข่าวสมัครงาน

29 มีนาคม 2561

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ. 585 จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รหัส พษ 585 สังกัดกองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

4. การคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2561

  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการกองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร 08-4541-1300 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hrd.kmutnb.ac.th/

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ. 585 จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก