ข่าวสมัครงาน

7 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

 

               1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รหัส พษ 244 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท

                         - คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 256 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

                         - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 ตำแหน่งพนักงานบริการ รหัส พษ 255 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,100 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

                        - คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

              3.  ข้อกำหนดภาระงาน  (Term  of  Reference)  เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

              4เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                   4.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา  1  ชุด

                  4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  ชุด

                  4.4  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

                  4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  ส.. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

                  4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                    4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด นิ้ว  จำนวน 1 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 .ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 6203  ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยเทคโนโลอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก