ข่าวประชาสัมพันธ์

7 มิถุนายน 2561

พิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม4.0และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม4.0

พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขัตติยา  ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม และคุณชนะ  ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเอสซีจีในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ ดำเนินรายการโดย คุณตะวันฉาย  จันทรานุตร HR Manager-Learning and Development บริษัท SCG และหัวข้อเรื่อง Industry 4.0 Checkup โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ralf Opierzynski, Head of Office Bangkok, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF), Magdebrg, Germany คุณพิชาติ อังจันทร์เพ็ญ SCG MAR & Industry 4.0 Director, SCG และคุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและอิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มจพ. โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสององค์กร เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

สมเกษ/ภาพ 

 

 

พิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม4.0และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม4.0

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก