ข่าวสมัครงาน

7 มิถุนายน 2561

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 1892

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1892 สังกัดภาควิชา  การออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

               1ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

               2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร

                   2.1  คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน  สาขาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี BIM หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. และอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่บรรจุและต้องสอบผ่านหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์แล้ว ในกรณีที่มีคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก. และยังไม่ได้ศึกษาปริญญาเอกจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีเกียรตินิยมและระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.75 และจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

                   2.2  มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน และสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมืออาชีพ

               3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ดังนี้

                   3.1 เพื่อปฏิบัติงานสอนในรายวิชา

                         - วิชา 060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

                         - วิชา 060323602 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมและนำเสนองานออกแบบ

                         - วิชา 060323604   คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย

                         - วิชา 060323605   คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

                         - วิชา 060323609   การวางแผนผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม

                         - รายวิชาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา

   3.2  อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (อาจารย์ที่ปรึกษาห้อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์)

                   3.3  งานวิจัย และการขอทุนวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   3.4  งานเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือบทความวิชาการ

                   3.5  งานบริการวิชาการ

                   3.6  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาการมอบหมาย        

               4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

         4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.5 ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                   4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป    

    

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โทร 0 3721 7339, 0 3721 7300-4 ต่อ 7010 หรือสมัครได้ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 1892

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก