ข่าวสมัครงาน

7 มิถุนายน 2561

โรงเรียมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วทอ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.อาจารย์ พษ 312

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ รหัส พษ 312 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,200 บาท สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

               1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

                   - คุณวุฒิปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

               3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

               4เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                   4.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้วก่อนวันปิด     รับสมัคร พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  ชุด

                   4.4  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

              4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                       4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

       

                   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 6203  ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วทอ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.อาจารย์ พษ 312

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก