ข่าวสมัครงาน

7 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.วิศวกร พษ 333

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 333 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

               1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               

                  - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

               3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

               4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

             4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด

                      4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                      4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                      4.4  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                      4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  ส.. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                       4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                       4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป         

 

                   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000   ต่อ 6203 ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.วิศวกร พษ 333

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก