ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2561

กองกลาง มจพ. เปิดตัวโครงการ : HEART THINK GREEN“คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว”

 

 

 

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ : Heart Think Green "คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว" และการประกวดรณรงค์ลดโลกร้อนใช้กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว" เป็นบูรณาการเข้ากับโครงการของมหาวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการของสำนักงานอธิการบดี มจพ. ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง เข้ามาทำหน้าที่และเป็นตัวแทนของกองกลางในการส่งเสริมให้กองกลางมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และแนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการทำงาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มงาน   ในสังกัดกองกลาง นำกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นสำคัญของสังคมแทบทุกประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  กองกลางเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากร คิด ห่วงใย มีหัวใจสีเขียวในการทำให้หน่วยงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดก่อนใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองหรือย่อยสลายยาก  โดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วม ในการยกระดับพื้นที่สีเขียวในกองกลางให้มากขึ้น  ตลอดจนการประหยัดพลังงาน  รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

เป็นต้นแบบของสำนักงานที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานอธิการบดีสีเขียวตามแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Green University) ของมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

          HEART THINK GREEN“คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว” จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสำนึก ห่วงใย รักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อช่วยกันขยายพื้นที่สีเขียวในกองกลางให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน  เช่น  การจัดการในที่ทำงาน สร้างทัศนคติการคิดบวก การขอความร่วมมือจากบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการใช้อย่างรู้คุณค่าและรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้กองกลางมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง ตามคำสั่งของสำนักงานอธิการบดีและตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมโครงการ HEART THINK GREEN“คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว” ประกอบด้วย

          1.  มอบนโยบายการพัฒนากองกลางสู่สำนักงานสีเขียว   

2. การจัดประกวดการรณรงค์ลดโลกร้อนโดยใช้กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว 

          3. จูงใจร่วมรักษ์โลกโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

          4. เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ

          5. เชิญชวนและรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

          นอกจากนี้แล้ว นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ยังได้เชิญชวนบุคลากร กองกลาง ทุกท่านร่วมการประกวดลดรณรงค์ลดโลกร้อนโดยใช้กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว ชิงเงินรางวัลกล่าว 3,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กติกาการประกวด 

ส่งภาพเข้าประกวด หัวข้อ “ลดรณรงค์ลดโลกร้อนโดยใช้กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว” 

สนใจเข้าส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15  มิถุนายน 2561

เริ่มโหวตภาพกด Like & Share ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561 (ปิดโหวต 24.00 น.) เพื่อคัดหาภาพสุดยอด ฟิน ตรงใจกรรมการ โดยคณะกรรมการจะยึดยอดกด Like & Share ที่ปรากฏในหน้าหลักของแต่ละภาพ

ประกาศผลการทาง Facebook กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มจพ. พร้อมกับแจ้งผลผ่าน Facebook และ email ของผู้ชนะการประกวดในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และผู้ได้รับราวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง (สถานที่จะแจ้งอีกครั้ง)

วิธีการร่วมกิจกรรม

1.       เข้าร่วมกิจกรรม และอ่านรายละเอียด กติกาได้ที่ Facebook กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มจพ., Line กองกลาง และจดหมายข่าวคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพฯ

2.       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือผู้ที่จะร่วมโหวตให้คะแนนกับผลงานจะต้องเข้าสู่ระบบ Facebook  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มจพ. สมาชิกของกองกลาง

3.       อัพโหลดภาพผลงานหรือภาพขั้นตอนวิธีทำในสไตล์ของคุณ (1 ผลงาน อัพโหลดได้ไม่เกิน 2 ภาพ) โดยไฟล์ภาพจะต้องเป็นไฟล์สกุล jpg, png หรือ gif เท่านั้น และขนาดภาพต้องไม่เกิน 5 MB ความกว้างของภาพไม่ต่ำกว่า 564 pixels ไม่จำกัดขนาดความยาว

4.       ใส่รายละเอียดให้ครบ แคปชั่น 3 คำ  และอย่าลืมแชร์ไปยัง Social media ช่วยกันรณรงค์ผ่าน Social media ของตน

5.       ชวนเพื่อน ๆ มาโหวตให้คะแนน การ Like & Share พร้อมใส่ hashtag #KMUTNB#กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว#ลดโลกร้อน# กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มจพ.

6.       การให้คะแนนจะมาจาก (1 Like  = 1 votes, 1 shared  = 3 vote) 

7.       โพสต์ลงบน Facebook พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)

การเปิดตัวโครงการ : HEART THINK GREEN“คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว” นี้มีประโยชน์ต่อองค์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้บุคลากรมีจิตสำนึก ห่วงใย รักษ์สิ่งแวดล้อม มีสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความเข้าใจ เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และประหยัดพลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงกองกลาง มจพ. สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างแกนนำเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

กองกลาง มจพ. เปิดตัวโครงการ : HEART THINK GREEN“คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก