ข่าวประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2561

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. จัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. จัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีวิทยากรบรรยายผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

1. คุณเพ็ญแข ประจงใจ บรรณรักษ์เชี่ยวชาญ สำนักหอสมุดกลาง  

2. คุณสุภาพร อัศววิโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กองบริการการศึกษา

3. คุณเจริญ แฉกพิมาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กองกิจการนักศึกษา

เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อร่วมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก facebook กจ

 

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. จัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก