ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดแถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

           ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  กำหนดจัดแถลงข่าว การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14  ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มจพ. ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018) ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

รุ่งนภา/ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดแถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก