ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2561

มจพ. จัดโครงการ Learning Express (Lex) KMUTNB-SP Collaboration Program 2018

มจพ. จัดโครงการ Learning Express (Lex) KMUTNB-SP Collaboration Program 2018 

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ Learning Express (Lex) KMUTNB-SP Collaboration Program 2018 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับ Singapore Polytechnic (SP) เพื่อจัดอบรมกิจกรรมตามกระบวนการ Design Thinking Methodology เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นโอกาสอันดีในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ มจพ. จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมชุมชน การบรรยายสรุปจากตัวแทนกลุ่ม มจพ. และ กลุ่มSingapore Polytechnic พร้อมทั้งชมประมวลภาพกิจกรรมตลอดโครงการ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

ศศิกัญญา/ภาพ

 

มจพ. จัดโครงการ Learning Express (Lex) KMUTNB-SP Collaboration Program 2018

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก