ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กันยายน 2561

อาจารย์ นักศึกษา มจพ. ให้สัมภาษณ์รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ หัวข้อ Road To U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

อาจารย์และนักศึกษา มจพ. ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในหัวข้อ “Road To U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” ในหัวข้อ “Road To U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย” ประเด็นการให้ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษและความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ ทางรายการสัมภาษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกและเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อแนะนำแนวทางพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนได้มาร่วมในการคัดเลือกตามโครงการเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวพรนภัส ตั้งตระการกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา (ประเภทนักกีฬาว่ายน้ำ)

2. นายอัษฎาวุธ เย็นชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ประเภทนักดนตรีสากล) ซึ่งรายการจะออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. และทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และเว็บไซต์ของ ETV ณ ห้อง 217 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว

รัฐธนินท์/ข้อมูล-ภาพ 

อาจารย์ นักศึกษา มจพ. ให้สัมภาษณ์รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ หัวข้อ Road To U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก