ข่าวสมัครงาน

6 กันยายน 2561

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 352

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร รหัส พษ 352 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นั้น เนื่องจาก ยังไม่มีผู้มาสมัคร จึงขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

2.2 เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้น

3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ใบประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  ชุด

4.3 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.4 ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 6806 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 352

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก