ข่าวสมัครงาน

6 กันยายน 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 632

ด้วย ก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป รหัส พษ 632 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                         

- คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหาร การศึกษา ศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสำเนา  ชุด

4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5 ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ ๓๒๗๑ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 632

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก