ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2561

ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

ตามที่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ส่งบันทึกข้อความที่ อย.531.1/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รับอนุมัติให้ซ่อมแซมฉุกเฉินและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. นั้น จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องทำการปิดระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

 

ระบบ 

ปิด 

เวลา

เปิด

เวลา

1.ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS)

   -ระบบบัญชีเงินรายได้ (GL)

   -ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ (FAIS)

12 ตุลาคม 2561

16.00 น.

16 ตุลาคม 2561

08.30 น.

2.ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน         และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

12 ตุลาคม 2561

18.00 น.

16 ตุลาคม 2561

08.30 น.

3.ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

12 ตุลาคม 2561

16.00 น.

16 ตุลาคม 2561

08.30 น.

4.ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ป.ตรี, บัณฑิตศึกษา)

12 ตุลาคม 2561

18.00 น.

16 ตุลาคม 2561

08.30 น.

5.ระบบส่งเกรดและประเมินการสอนอาจารย์

12 ตุลาคม 2561

15.00 น.

16 ตุลาคม 2561

10.00 น.

6.ระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย (UPIS)

12 ตุลาคม 2561

17.30 น.

16 ตุลาคม 2561

09.00 น.

7.ระบบเว็บโฮสติ้งและเครื่องแม่ข่ายเสมือน

12 ตุลาคม 2561

18.00 น.

16 ตุลาคม 2561

08.30 น.

8.ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ E-mail บุคลากร (@ชื่อส่วนงาน.kmutnb.ac.th)

12 ตุลาคม 2561

20.00 น.

13 ตุลาคม 2561

18.00 น. 

9.ระบบ E-mail บุคลากรมหาวิทยาลัย(@kmutnb.ac.th) *ต้องทำการปิดก่อนระบบอินเทอร์เน็ต

12 ตุลาคม 2561

18.00 น.

13 ตุลาคม 2561

18.30 น.

10.ระบบ ICIT Account                    

12 ตุลาคม 2561

17.30 น.

16 ตุลาคม 2561

08.30 น.

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

 

ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก