ประกาศมหาวิทยาลัย

24 มกราคม 2556

มจพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีปณิธาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยกำหนดอัตลักษณ์ว่า บันฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นและเอกลักษณ์ คือ มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือออกนอกระบบราชการและมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-พระนครเหนือจัดการเรียนการสอน จำนวน 141 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 69 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 46 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 23 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การกำกับของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับจำนวน 22,538 คน เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1,417 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 17,347 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 3,230 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 544 คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับรวม 4,496 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 466 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,023 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 934 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 73 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 2,153 คน ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ประจำ จำนวน 891 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 658 คน และบุคลากรอื่นๆ (พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานพิเศษ) จำนวน 116 คน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,060,972,700 บาท และได้จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 411,598,700 บาท

          มหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกเมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 และรอบสองเมื่อวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2549 และผ่านการรับรองทุกกลุ่มสาขาวิชาและระดับสถาบันทั้งสองรอบ และมหาวิทยาลัย รับการประเมินรอบสาม ในปีการศึกษา 2553 วันที่ 26 กรกฎาคม 29-31 สิงหาคม 2, 5, 9 และ 15 กันยายน 2554

 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553

          ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้เป็น 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.59 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้พื้นฐานอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.50 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.69 และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรการส่งเสริมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 5.00

 

 

 

หน่วยงาน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.53

ดีมาก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4.33

ดี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

4.39

ดี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

4.29

ดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.22

ดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.27

ดี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

4.28

ดี

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

4.23

ดี

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

4.76

ดีมาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.21

ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4.56

ดีมาก

 

 

          การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

                   1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีจำนวนคณะที่รับการประเมินจำนวน 10 คณะ

                   2)  คณะที่ได้รับรองมาตรฐาน จำนวน 10 คณะ

                   3)  ผลการประเมินระดับสถาบัน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.56 ระดับคุณภาพดีมาก แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด

 

 

มจพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก