ประกาศมหาวิทยาลัย

8 มีนาคม 2556

กำหนดสอบข้อเขียนและพิมพ์หลักฐาน [โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) :: GAT/PAT หรือใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา]

  

สำหรับผู้สมัครโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
กำหนดการสอบข้อเขียนระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2556

*  พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร     พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
    
(ให้ นำมาในวันสอบข้อเขียน ใช้คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายของนักเรียน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนปรากฏ อยู่ในบัตรนั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ)
   
พิมพ์ใบแสดงหลักฐานการรับสมัครกรุณา  คลิกที่นี่

*   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
หรือ โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ผ่านเคลียริงเฮาส์ (
Clearing-house)

*  พิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่าน    พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 มีนาคม 2556   พิมพ์เอกสารกรุณา คลิกที่นี่ 

*  การดำเนินการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
  
(ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2556)   อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

********************************************

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทำแบบประเมิน คลิกที่นี่

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGx4MGx2bk5YM2JrYUNqcWszb0o4UlE6MQ&

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_NEWS2556.html

กำหนดสอบข้อเขียนและพิมพ์หลักฐาน [โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) :: GAT/PAT หรือใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา]

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก