หน้าแรก / เกี่ยวกับวิทยาเขตปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและกระจายฐานบริการระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่จังหวัดปราจีนบุรีและภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยฯ ได้วางแผนจัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการมาเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบกซึ่งที่ดินที่ติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3077 เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ เลขที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1,233 ไร่ และสำรองพื้นที่ใช้งานอีก 1,286 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยที่ให้มหาวิทยาลัยที่จะขยายวิทยาเขตแห่งใหม่ควรมีพื้นที่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่

สภาสถาบันได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี ขึ้นโดยให้เป็นหน่วยงานระดับกอง ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อรองรับการบริหารการประสานงานการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาของโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และในปีการศึกษา 2540 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี

โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งใช้สถานที่เรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2541 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2543 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็ได้มาเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี อีกด้วย

และในปีการศึกษา 2546 ได้มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรีเป็นปีการศึกษาแรก โดยมีกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับคณะต่างๆ ที่มาเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ปัจจุบันวิทยาเขตปราจีนบุรีได้มีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีการจัดการเรียนการสอนบางส่วนที่มาจาก มจพ.กรุงเทพฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้แล้วมีหน่วยงานสนับสนุนการการเรียนการสอน ได้แก่ หอสมุดกลาง สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้บริการนักศึกษาอีกด้วย