หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2555

มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “Thai-German Conference on Dual Education & Dual Studies”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   ได้ รับเกียรติจากประเทศเยอรมันให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Thai-German Conference on  Dual  Education & Dual Studies” ระหว่างวันที่  1-2 ตุลาคม 2555  เวลา  08.00-16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน (คศ.1862-2012)  และ สืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมัน กับทั้งเพื่อร่วมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่างแห่งความประสบความ สำเร็จจากประเทศเยอรมัน และเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล   โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย Prof. Dr. h.c. Cornelia Pieper, German Minister of State in the Foreign Office กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง Experiences from a Beneficial Public-Private Partnership in Professional Education  รศ.   ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัฒน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง How a Close Cooperation between Thai Industry and Thai Professional Education can Contribute to Support Careers  and  Strengthen  Competitiveness  นายศักดา  คงเพชร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวสุนทรพจน์  เรื่อง Goals of Thai-German Cooperation on Professional Excellence  การบรรยายพิเศษจาก ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย หัวข้อ Dual Education – a  Smart Investment to Both  Young Generation and Modern Industries ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ Workplace Demand Which Competencies are Required at Thai Workplace Today and in Future  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หัวข้อ Merging Industrial Professional Education and Higher Education : Future Workplace Requirements และ Managing Director of German Electrical and Electronics Manuafacturers’ Association (ZVEI) หัวข้อ Activities and Projects to Increase the Interest of Young Students in Professional Education in Order to Satisfy the German Industry’s Urgent Needs of Professional Talents,  การสัมมนากลุ่มย่อย Automotive  Mechatronics,  Electronics/ICT, E-Learning, Mobile Learning and Renewable Energies การอภิปรายกลุ่ม Dual. Education (Competencies – Careers – Competitiveness What can be expected from a Thai-German Dual. Education-alliance.

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   จัดแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการ   เรื่อง  “Thai-German  Conference on Dual Education &  Dual Studies”  ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      พระนครเหนือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2091, 0-2586-9010  โทรสาร     0-2587-4350             หรือ www.kmutnb.ac.th

 

รุ่งนภา/ข่าว

มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “Thai-German Conference on Dual Education & Dual Studies”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก