หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 มกราคม 2558

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งวิศวกร : ปฏิบัติงานที่ มจพ.ระยอง) จำนวน 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งวิศวกร  จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(*** ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.ระยอง ***)


 

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร 

      1.1 ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 785 บาท   

             - คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

             - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                  - ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สาย มจพ.วิทยาเขตระยอง
                  - ควบคุมดูแลการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์และ VDO Conference
       
                  - ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์แก่ผู้ใช้งาน       
                  - จัดทำเว็บไซต์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.ระยอง
                  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย              

     
2.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

      -   ประกาศนียบัตรที่สถานศึกษาอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด 

      -   ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

      -   ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

      -   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

      -   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 

โทร. 0-2555-2000  ต่อ 2205

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ในวันและเวลาราชการ


 

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ข่าว

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งวิศวกร : ปฏิบัติงานที่ มจพ.ระยอง) จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก