หน้าแรก / โครงการจัดตั้งวิทยาเขตระยอง

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2554-2559)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยความร่วมมือกับจังหวัดระยอง

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-5850691 โทรสาร. 02-5850691

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) และภายหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จะเป็นโครงการประจำต่อเนื่องถาวร

จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยนำรายได้เข้ามาพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาด้านภาวะมลพิษจากการ มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ทั่วไป ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 เห็นชอบผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัด โดยการควบรวมสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดระยอง แล้วจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยระยองแต่จากผล การพิจารณาโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยองนั้น ควรจัดตั้ง ในลักษณะของวิทยาเขต เนื่องจากการควบรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี ไม่สามารถกระทำได้เพราะไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีในพื้นที่ จึงมีความเห็นให้จัดตั้งในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กอปรกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของทางจังหวัดระยอง

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระยอง ประสบความสำเร็จโดยเร็ว ทางจังหวัดจึงได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขอให้เข้าร่วมจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการสังคมในรูปแบบ มจพ. วิทยาเขตระยอง ให้กับสังคมและชุมชนต่างๆ ในบริเวณจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยเมื่อมีความพร้อมในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไม่ขัดข้องที่จะให้มีการยกฐานะวิทยาเขตแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับสถานที่ดำเนินการตั้งอยู่ในตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ดำเนินการจัดตั้งในช่วงแรก มีประมาณ 100 ไร่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการในเบื้องต้น

 1. พื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การจัดการเรียนการสอน มีทั้งในลักษณะเป็นโครงการปกติ โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่จะมีการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์จริงที่โรงงงานสลับกันเป็นช่วงๆ และแบบระบบนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนในอาเซียน
 2. เพื่อศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ สู่การเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
 3. เพื่อให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามหลักสูตรและเป็น แหล่งฝึกงานของนักศึกษา
 4. เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ดูงาน รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนา จากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ในสาขาวิชา ต่อไปนี้
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 80 คน
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์ จำนวน 80 คน
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ จำนวน 80 คน
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน

สำหรับคณะที่จะเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 6 คณะ ได้แก่

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. คณะการจัดการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

 1. เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ในท้องถิ่นทำให้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทางหนึ่งด้วย
 2. จะสามารถผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพระดับสูง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
 3. เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) เพื่อให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีการใช้ High Technology และ Modern Technology เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม อันจะเป็นฐานให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งการขยายกิจการไปสู่ภูมิภาคในลำดับต่อไป
 5. จะทำให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น เช่น การค้นคว้าวิจัย การให
 6. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่ตัดสินใจมาลงทุนใน นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในเรื่องคุณภาพของกำลังแรงงาน เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมาตั้งอยู่ หากประสบปัญหาทางเทคนิควิชาการในการผลิตสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้โดยง่าย