มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language

ถนนยางพาราดินซีเมนต์ Para Rubber Soil Cement Road

28 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรมถนนยางพาราดินซีเมนต์ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “การสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้ปริมาณน้ำยางพาราสด (Dry Rubber Content; DRC 30%) ประมาณ 12,000 กิโลกรัม หรือน้ำยางพาราข้น 6,000 กิโลกรัม”ผู้วิจัยได้นำน้ำยางธรรมชาติมาผสมรวมกับสารเคมี เพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าน้ำยาพอลิเมอร์สังเคราะห์จากต่างประเทศและมีราคาสูง ซึ่งการนำยางพารามาใช้ในการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์นั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายรูปแบบ ทั้งถนนดินลูกรังตามชนบทแบบไร้ผิวทางหรือถนนแบบมีผิวทางเป็นคอนกรีตหรือลาดยางมะตอย

ข้อดีของถนนยางพาราดินซีเมนต์
  1. เพิ่มความทนทานต่อแรงกดอัด
  2. เพิ่มความทนทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด
  3. สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี
  4. ลดการเกิดฝุ่นในดินและซีเมนต์

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกเป็นจำนวนมาก คือ “ยางพารา”
การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนจะเข้ามาช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมยางพาราขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ทางด้านสังคม
การก่อสร้างถนนช่วยเพิ่มพื้นที่ในการสัญจรไปมาทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งเมื่อมีถนนหนทางแล้ว การคมนาคมขนส่งก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้สามารถนำความเจริญมาสู่ชนบทที่ห่างไกลได้

สอบถามข้อมูลเพิมเติม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์ติดต่อ: 065-6818491
อีเมล์: cii@tggs.kmutnb.ac.th