มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หลักสูตรปริญญาเอก
หน้าแรก > หลักสูตรปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Arts)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Faculty of Business and Industrial Development)
 
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
 
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม